Kontakt

KRTKO Slovensko

IČO: 52866475

Email:
Tel: +421 948 924 774

krtkovanie BA: 0908 878 814

krtkovanie NR: 0948 924 774

krtkovanie BB: 0948 924 774

krtkovanie TT: 0908 767 931

krtkovanie TN: 0907 920 432